Onderwijsinhoud

Methodes
Wij werken binnen de school met de volgende methodes:

Rekenen
Groep 1/ 2: Rekenplein
Groep 3 t/m 8: De Wereld in Getallen

Taal, spelling en woordenschat
Groep 1 /2: LOGO3000
Groep 3: Veilig Leren Lezen
Vanaf groep 4: PIT (Plezier in Taal)

Technisch lezen
Groep 3: Veilig Leren Lezen
Groep 4 t/m 8: Estafette

Begrijpend lezen
Vanaf groep 4: Estafette
Engels Groep 1 t/m 8: Groove me

Wereldoriëntatie (Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek)
Vanaf groep 4: Blink

Schrijven
Groep 1/ 2: Schrijfatelier
Groep 3 t/m 8: Pennenstreken

Verkeer:
Groep 1-2: Thematische lessen rondom verkeer en ieder jaar een verkeersles op het plein
Groep 3 t/m 8: Verkeerslessen m.b.v. de verkeerskranten van VVN

Expressie Passend bij de thema’s waar de groepen mee werken.

Sport- en bewegingsonderwijs
Onze school werkt met een vakleerkracht gymnastiek. Zij geeft aan alle groepen gymlessen en
daarnaast ook maandelijks een naschoolse les.
De lessen bewegingsonderwijs in de onderbouw bestaan uit gymnastiek, dans en spel. Ze
maken gebruik van het speellokaal op school en de buitenruimte. De kleuters hebben voor de
bewegingslessen gymschoentjes of turnschoentjes nodig en omdat veters strikken op deze
leeftijd nog veel tijd en moeite kost, vragen we om schoenen te kiezen met een elastische of
een klittenbandsluiting, die uw kind zelf kan aantrekken.

De gymnastieklessen van de groepen 3 t/m 8 vinden plaats in de gymzaal aan de
Vlokhovenseweg. Het vervoer van en naar de zaal gebeurt voor groep 3 en groep 4 met
bussen. De groepen 5/6, 6/7 en 7/8 gaan te voet naar de gymzaal.

Alle kinderen hebben sportkleding (shirt en sportbroek) en gymschoenen (niet met zwarte
zolen) nodig voor de lessen.
Naast de wekelijkse lessen in de zaal krijgen de leerlingen ook 1x per week een buitenles en
kunnen zij deelnemen aan de naschoolse sportles.

Burgerschap
Binnen ons onderwijs besteden we aandacht aan onze diverse samenleving en de verschillende
aspecten van actief burgerschap. Dit doen we onder andere door kennis te maken met
verschillende culturen en achtergronden en een bewuste, respectvolle houding en omgang aan
te leren.
Aandacht voor activiteiten in de wijk in het kader van burgerschap en leefbaarheid, zijn
onderdeel hiervan.
Zo hebben we het afgelopen jaar meegedaan met het initiatief “Adopteer een straat”, waarbij
we met de kinderen met prikkers afval hebben opgeruimd in de omgeving van de school.
Ook hebben we deelgenomen aan “De Groene Wijk-week”, een initiatief van het
‘Duurzaamheidspact’, waarbij we met de kinderen aandacht hadden voor de (groene)
omgeving rondom de school.
Minimaal eens per jaar organiseren we een actie met, voor en door de kinderen voor een goed
doel.

Techniekonderwijs / Mad Science
Wetenschap en techniek zijn belangrijk, nu én in de toekomst. Iets leren geeft voldoening en is
leuk om te doen. Dat laten we de kinderen graag ervaren, om zo een bijdrage te leveren aan
hun ontwikkeling. Onze leerlingen krijgen een interessant aanbod van 6 lessen per schooljaar
van Mad Science. Zij worden dan meegenomen in de wondere wereld van experimenten,
proefjes en demonstraties.

De Gezonde School
Sinds december 2016 zijn we een “gezonde school”. Dit landelijk erkende vignet hebben we
bereikt met ons Sport-en bewegingsonderwijs en onze aandacht voor sociale veiligheid en
welbevinden. We bevorderen gezond gedrag, een gezond eetpatroon en een duurzame
leefstijl. Een gezonde levensstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op
peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel. We besteden aandacht
aan sport, bewegen en voeding in de lessen maar ook in de praktijk.

Dat wij een gezonde school zijn betekent niet alleen dat we aandacht hebben voor voeding en
lichaamsbeweging maar ook dat ons gebouw en het schoolplein rookvrij zijn. Op naar een
rookvrije generatie!
Voor alle eetmomenten op school hebben we als richtlijn: brood-fruit-groente-drinken. Dit
geldt uiteraard ook bij uitstapjes en traktaties. We maken gebruik van schoolfruitregelingen en
stimuleren het drinken van water.
Kinderen en ouders die willen trakteren vragen we om zoveel mogelijk een gezonde keuze te
maken.
Jaarlijks is er minimaal één thematische “gezond-week”, waarin we extra inzoomen op gezond
eten en bewegen. We werken met de methodes “Smaaklessen” en “Ik eet het beter”.

De Verlengde Schooldag
Leerlingen van onze school kunnen gratis deelnemen aan “De Verlengde Schooldag”. Op
verschillende momenten in het schooljaar worden activiteiten aangeboden na schooltijd,
bijvoorbeeld op gebied van techniek, dans, multimedia of expressie. We streven ernaar om 2x
per week een aanbod te verzorgen.
Deelname aan De Verlengde Schooldag vindt plaats op basis van talenten en interesses.

De digitale wereld
In onze samenleving en dus ook binnen onze school speelt digitalisering een belangrijke rol. In
elke klas is een digitaal schoolbord aanwezig (touchscreens) en meerdere computers, laptops
en tablets die aangesloten zijn op het netwerk. Het gebruik van internet gebeurt onder strikte
regels en voorwaarden om de veiligheid, het welzijn en het welbevinden van de kinderen te
waarborgen. Bij overtreding van de regels volgt een pedagogisch gesprek en een tijdelijk
internetverbod.
We gebruiken de chromebooks/ tablets voor het aanbieden van instructie op maat en bij de
individuele verwerking van aangeboden stof. Zo komen we tegemoet aan diversiteit en de
verschillende leerstijlen.
Het gebruik van mobiele telefoons is voor leerlingen niet toegestaan. Bij binnenkomst van de
school moeten alle mobiele telefoons uitgeschakeld worden en in bewaring worden gegeven
bij de leerkracht tot na schooltijd. Wij adviseren kinderen daarom hun mobiele telefoon vooral
niet mee naar school te nemen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid inzake
verlies of beschadiging van mobiele telefoons en andere informatiedragers.

Planning en toetsing
Goed onderwijs is voor ons veel meer dan kinderen voorbereiden op een volgende toets.
We brengen de ontwikkeling en groei van een kind in beeld met een individueel verslag. Hierin
zijn ook de toetsresultaten van het kind opgenomen vanuit het cognitief leerlingvolgsysteem
van Cito en het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem.
Aanvullend worden de capaciteiten van een kind bekeken met behulp van toetsen die we
uitbesteden aan onafhankelijke organen. In groep 4 en 6 gebeurt dat met de NSCCT
(nietschoolse cognitieve capaciteiten test) en in groep 7 met de ADIT. Onze schoolverlaters nemen
in hun laatste jaar deel aan de landelijk verplichte eindtoets. Wij gebruiken hiervoor de digitale,
adaptieve eindtoets van Route-8.

De cognitieve- en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling volgen we op individueel
niveau, groepsniveau en schoolniveau.
Door middel van analyse op elk niveau bekijken en beoordelen we de effecten van ons
onderwijs en gebruiken de resultaten en conclusies om ons voortdurend verder te ontwikkelen.

Aan het eind van de basisschoolperiode ontvangen ouders en hun kind een advies van de
leerkracht met betrekking tot het voortgezet onderwijs. Eind groep 7 ontvangt het kind een
voorlopig advies, waarna halverwege groep 8 een definitief advies volgt. Het VO-advies is
gebaseerd op de volgende gegevens:
• De vorderingen van de leerlingen in de afgelopen 8 jaar (vanuit het leerlingvolgsysteem)
• De gegevens van de ADIT in groep 7
• De werkhouding en andere leerlingkenmerken.
De uitslag van de eindtoets dient als tweede onafhankelijke advies.
Het advies dat een kind krijgt geeft geen garantie voor het succesvol afronden van de
geadviseerde schoolsoort; dit is mede afhankelijk van de werk- en studiehouding van de
leerling, de inzet, de motivatie, het doorzettingsvermogen, de thuissituatie en dergelijke.