Inhoud

Montessori-onderwijs

Ons onderwijsconcept is gebaseerd op de eigenheid van het individu. Wij gaan bij de invulling van ons onderwijsaanbod uit van de unieke ontwikkeling van elk individu op het gebied van mogelijkheden, tempo en leerstijl. Kinderen krijgen ruimte voor hun eigen ontwikkeling en speciaal opgeleide montessori-leraren begeleiden hen daarbij. Onze leraren zijn geschoold in het herkennen en benutten van de “gevoelige periodes” in de ontwikkeling. In deze periodes heeft het kind speciale interesse in bepaalde kennis of vaardigheden, waardoor het zich schijnbaar moeiteloos ontwikkelt. Naast het volgen van de natuurlijke ontwikkeling, prikkelen we de leerlingen ook om steeds een volgende stap te zetten in de “zone der naaste ontwikkeling”. Hiervoor bieden we een uitdagende leeromgeving, binnen én buiten het schoolgebouw.

We zijn een eigentijdse montessorischool en gebruiken een combinatie van montessorimaterialen, algemene onderwijsmethodes en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT en technologie. We steken in op de complete ontwikkeling van het kind: naast de basisvaardigheden taal, rekenen, lezen en tekstbegrip, hebben vaardigheden als samenwerken, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, communiceren, creativiteit, sociale- en culturele vaardigheden en ICT-geletterdheid  de volle aandacht. In alle groepen maken we gebruik van digitale schoolborden en we zetten op korte termijn in alle groepen tablets in voor gerichte deel-instructies.

Omdat iedereen anders is en anders leert, zijn zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel belangrijke vaardigheden. Het ontwikkelen en stimuleren van de zelfstandigheid begint al zodra het kind de basisschool binnenkomt. We leren het kind om zich verantwoordelijk te voelen voor de eigen ontwikkeling en medeverantwoordelijkheid te nemen voor het niet verstoren van de ontwikkeling van de ander. We noemen dat “vrijheid in gebondenheid”. Op deze manier gaan kinderen op een respectvolle manier om met verschillen.

In het respectprotocol ligt het gewenste gedrag van leerlingen, ouders en teamleden vast. Samen werken we aan een school waar elk kind, elke ouder en elk teamlid zich veilig en gewaardeerd voelt. Respectvolle omgang met elkaar is voor ons breder dan alleen het bestrijden van pesten, discrimineren en buitensluiten. We spreken daarom bewust niet van een anti-pestprotocol of een anti-pestcoördinator. Onze schoolregels zijn opgenomen in het  respectprotocol, dat ten grondslag ligt aan al het handelen op school.

Bij respectvol omgaan met elkaar hoort dat je respectloos gedrag niet accepteert of tolereert. We vragen aan kinderen en ouders om respectloos gedag te melden bij de leraar. Ook zijn er twee interne vertrouwenspersonen aan school verbonden, die hun rol nemen in het bevorderen van respectvol gedrag. Hun namen en mailadressen staan vermeld onder het kopje “team” op deze website.