Leerlingenzorg en -begeleiding

Typerend voor onze school is dat we eigentijds montessorionderwijs bieden. Hierbij gaan we uit van de eigenheid van elk kind en sluiten aan bij de mogelijkheden van de leerling. Dit gebeurt in een duidelijk gestructureerde omgeving, waarin heldere regels gelden en waar de kinderen aangesproken worden op hun verantwoordelijkheden.  Zelfstandigheid, eigenheid en taakgerichtheid zijn onze kernwaarden.

Diversiteit is een kenmerk van de school en hierdoor worden we continu uitgedaagd om ons onderwijs en de mogelijkheden van het team verder te ontwikkelen.

Wij werken volgens de systematische cyclus van handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW), waarbij waarnemen, begrijpen, plannen en uitvoeren de cyclische onderdelen zijn. Groepsplannen, individuele handelingsplannen en onderwijsperspectieven zijn onderdelen van de werkwijze. De intern begeleider heeft hierbij een belangrijke taak in de begeleiding en ondersteuning van de leraren. Maandelijks komen de intern begeleider en de directeur bij elkaar, om bijzondere begeleidingsvragen of -vraagstukken te bespreken. Zijn er zorgen over de ontwikkeling of begeleiding van een leerling, dan worden andere professionals bij dit overleg betrokken. Betreffen de zorgen meerdere kinderen uit een gezin, dan brengt de IB-er dit in het Spil-breed zorgteam in, dat 5 maal per jaar bijeenkomt. De ouders brengen we uiteraard altijd vooraf op de hoogte en vragen we om inbreng. Zo werken we samen aan een evenwichtige en optimale ontwikkeling voor elk kind.