Leerlingvolgsysteem

De ontwikkeling van de leerlingen volgen we systematisch met ons digitale leerlingenvolgsysteem. Door binnen ons Spilcentrum met dezelfde methodieken en systemen te werken en veelvuldig overleg hebben over de kinderen, is er sprake van een doorgaande en ononderbroken ontwikkeling van 0-12 jaar binnen ons Spilcentrum. Dit is een belangrijke toegevoegde waarde als kinderen in hun voorschoolse periode de voorzieningen van ons Spilcentrum gebruikt.

We hebben gekozen voor het Cito-leerlingvolgsysteem, dat aan de hand van objectieve criteria de cognitieve ontwikkeling van elk individueel kind en van elke jaargroep in kaart brengt. Hiervoor nemen we 2 maal per jaar methode-onafhankelijke Cito-toetsen af, in januari en in juni. Voor de eindtoets van groep 8 hebben we gekozen voor de adaptieve, digitale eindtoets van “Route 8”, om goed te kunnen voldoen aan de diversiteit binnen onze school. De eindtoets wordt afgenomen in april.

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we voor het jonge kind (2-6 jaar) KIJK en vanaf groep 3 SCOL. Het volgsysteem voor het oudere kind bevat ook leerlingenmodules, waarin het kind zelf informatie geeft over de eigen schoolbeleving en ontwikkeling binnen de groep.

Zijn er belemmeringen zichtbaar in het leer- en/of ontwikkelingsproces, dan bespreken we dat zo spoedig mogelijk met ouders en bekijken of/welke speciale begeleiding nodig is. Indien nodig schakelen we interne en externe deskundigen hierbij in.

Verloopt de ontwikkeling van een kind zonder belemmeringen, dan streven we er naar om ouders minimaal 2 x per jaar te spreken. Op initiatief van de leerkracht of de ouders. Tijdens dit gesprek bespreekt de leerkracht de ontwikkeling en resultaten van de leerling. Dit gebeurt voor de groepen 1 t/m 7 aan de hand van een uitgebreid verslag, waarin alle aspecten van de ontwikkeling van het kind beschreven zijn. Tijdens het oudergesprek hebben ouders de ruimte om hun vragen te stellen aan en bijzonderheden te bespreken met de leraar.