Passend onderwijs

In het kader van Passend Onderwijs maken we als SALTO-school deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30.07). Dit samenwerkingsverband coördineert in Eindhoven, Best en Son & Breugel de samenwerking tussen scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs.

De wet Passend Onderwijs (sinds 1 augustus 2014) geeft alle scholen de opdracht om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsondersteuningsbehoeften van alle kinderen. Scholen kunnen voor advies contact opnemen met het samenwerkingsverband en de samenwerking met andere scholen wordt versterkt, zodat er meer van elkaars kracht gebruik gemaakt kan worden.

Elke school biedt in ieder geval basisondersteuning. Daarnaast kan een school zich specialiseren in een bepaald ondersteuningsgebied of de ambitie uitspreken om zich hierin te gaan specialiseren.

De ondersteuning die een school biedt, staat beschreven in het schoolspecifieke schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ons schoolondersteuningsprofiel kunt u inzien via de link.

Schoolondersteuningsprofiel van Salto Montessorischool De Tempel

Basisscholen hebben een zorgplicht, wat betekent dat de basisschool waar een kind wordt aangemeld, de plicht heeft om een passende onderwijsplek voor het kind te vinden. In de meeste gevallen zal dat gewoon de school zijn waar ouders het kind aanmelden. Kan deze school echter niet voldoen aan de specifieke ondersteuningsbehoefte van het kind, dan zoeken zij samen met de ouders naar een andere passende plek.

Als montessorischool kunnen wij in de volle breedte voldoen aan het basisondersteuningsaanbod binnen passend onderwijs in verband met de grote mate van differentiatie binnen ons concept. We begeleiden kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van dyslexie en dyscalculie, taalverwerving,  concentratie en/of gedragsaspecten en specifieke begaafdheid. Begrenzing op basis van IQ alleen vermijden we. De pedagogische en didactische programma’s en methodieken zijn gericht op respect, sociale veiligheid en het voorkomen van gedragsproblemen. Belangrijke voorwaarden bij de begeleiding zijn voor ons  dat leerlingen leerbaar zijn, geen belemmering of bedreiging vormen voor de ontwikkeling van medeleerlingen, dat ouders de bereidheid hebben om samen met ons verantwoordelijkheid te nemen voor de begeleiding van het kind en dat het klimaat voor medeleerlingen en teamleden veilig is.

Als we de afweging moeten maken of we een individuele leerling passend onderwijs kunnen bieden, dan wegen we al deze randvoorwaarden mee.

Op de website van het samenwerkingsverband treft u meer informatie aan over het samenwerkingsverband en de wijze van doorstroming naar scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Voor meer algemene informatie over passend onderwijs, verwijzen wij u naar de website www.passendonderwijs.nl.

De adresgegevens van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven zijn:

Odysseuslaan 2

5631 JM Eindhoven

telefoon: (040) 296 87 87

e-mail: info@po-eindhoven.nl

website: www.po-eindhoven.nl