Passend onderwijs

Alle speciale en reguliere basisscholen uit Eindhoven, Best en Son & Breugel horen bij het
samenwerkingsverband Eindhoven e.o., zie www.po-eindhoven.nl

De gezamenlijke opdracht is om aan alle kinderen uit deze gebieden op de voor hen meest
passende plaats onderwijs te bieden. Het liefst zo thuisnabij mogelijk.
Als u uw kind schriftelijk aanmeldt op de school, onderzoeken wij of onze school de meest
passende onderwijsplek is voor uw kind. Dat doen wij door met u te praten over de kenmerken
en de behoeften van uw kind. Ook vragen wij informatie op bij de kinderopvang of bij de
huidige school waar uw kind op zit.
Vanaf het moment dat uw kind op school zit, zijn wij ervoor verantwoordelijk om het
onderwijs zoveel als mogelijk aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Dat
doen wij vanuit een stevige basisondersteuning. Enkele kinderen hebben behoefte aan meer
ondersteuning. Onze school biedt de volgende extra ondersteuning:

• Inzet van onderwijsassistenten
Elke dag zijn een of meer onderwijsassistenten aanwezig om leerlingen individueel of in
groepjes te begeleiden. Deze begeleiding is vaak gericht op specifieke onderwijsbehoeften,
bijvoorbeeld bij meer- en hoogbegaafdheid, moeilijk lerende kinderen en leerlingen met
vragen op sociaal-emotioneel vlak. Daarnaast is de onderwijsassistent actief bij de begeleiding
van de lunch en de vrije tijd in de pauzes.
• Taalschakelklas

Om kinderen met een achterstand in de Nederlandse taal te helpen bij hun Nederlandse
taalontwikkeling werken we met een taalschakelklas.

• Rots en Water-training
Vanaf schooljaar 2022-2023 bieden wij onze leerlingen een standaard aanbod van Rots Water
training, gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
Twee van onze medewerkers zijn hiervoor opgeleid afgelopen schooljaar.
Soms blijkt dat de school niet aan de onderwijsbehoeften van een kind kan voldoen. In dit
geval gaan we met de verzorgers/ouders het gesprek aan. Samen met u onderzoeken we
welke school beter bij uw kind aansluit. Daarbij kijken we niet alleen naar speciale
(basis)scholen, maar ook naar de mogelijkheden van andere basisscholen. Tijdens de
zoektocht naar de meest passende school kunnen we advies vragen aan externen zoals de
SALTO-expertisedienst of de coördinator passend onderwijs van SALTO. U kan zelf ook advies
vragen aan de coördinator passend onderwijs van SALTO. De coördinator passend onderwijs
is te bereiken via de contactgegevens van SALTO.
Als een kind overstapt naar een school voor speciaal (basis)onderwijs wordt een vaste
procedure gevolgd. Alle stappen die hiervoor noodzakelijk zijn, bespreken wij met u, zodat de
overstap naar de speciale school zo soepel mogelijk gaat.. Vorig schooljaar is 1 leerling van
onze school overgestapt naar het speciaal (basis)onderwijs.

Zorgplicht begint, nadat u bij de schriftelijke aanmelding van uw dochter/zoon aangeeft dat
zij/hij extra ondersteuning nodig heeft. Wij onderzoeken na de aanmelding de
onderwijsbehoeften van uw kind en kijken vervolgens naar de ondersteuningsmogelijkheden
die wij kunnen bieden. Als we de ondersteuning kunnen bieden die uw kind nodig heeft, laten
we haar/hem toe. Als dat niet het geval is, bekijken we in overleg met u welke andere school
het best passende onderwijs voor uw kind aanbiedt.