Schoolontwikkeling

Voortdurende kwaliteitsverbetering
We zijn voortdurend bezig met verdergaande kwaliteitsverbetering door te werken aan
professionalisering van het personeel, aan voortdurende ontwikkeling en bijstelling van het
onderwijsaanbod en door het nauwgezet volgen van de resultaten van de leerlingen.
Om zicht te krijgen, te geven en te houden op de kwaliteit maken we gebruik van het
instrument WMK. Dit kwaliteitszorgsysteem sluit naadloos aan bij de eisen die de
onderwijsinspectie stelt. Hiermee brengen we per domein in beeld wat we op de Tempel
doen, hoe we dat doen en wat we verder willen ontwikkelen.

Ontwikkeling van het onderwijs
Werken in het onderwijs is werken aan ontwikkeling in een samenleving die voortdurend in
beweging is. Dat vraagt van ons dat wij constant bezig zijn met het verder ontwikkelen en
optimaliseren van ons onderwijsaanbod en methodieken, om goed aan te blijven sluiten op
de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.
Halverwege schooljaar 2022-2023 is een nieuwe methode voor taal en spelling voor de groepen 4 t/m 8 ingevoerd.
Tevens zijn de rekenmethode ‘De Wereld in Getallen 5’ en de Technisch en begrijpend lezen methode Estafette voor de groepen 4 t/m 8 geïmplementeerd. Om de kwaliteit
hiervan te borgen, hebben twee teamleden de opleiding tot Rekenspecialist en Taalspecialist gevolgd en met
goed gevolg afgerond. Een belangrijk onderdeel is het observeren in de lessen, zodat er goed
zicht gehouden wordt op een doorgaande lijn.

Daarnaast is er ook ontwikkeling geweest op het gebied van ‘professionele samenwerking’ en
‘zicht op ontwikkeling.’
Voor schooljaar 2023-2024 zijn de volgende doelen gesteld:
– Implementeren en borgen geïntegreerde taal- en spellingmethode
– Opleiden van teamlid tot Gedragsspecialist
– Opleiding Interne begeleider; onderwijs en kwaliteit
– Opleiding teamleden; middenmanagement
– Implementeren en borgen doorgaande lijn pedagogisch klimaat in samenwerking met de gedragsspecialist.