Schoolontwikkeling

Voortdurende kwaliteitsverbetering
We zijn voortdurend bezig met verdergaande kwaliteitsverbetering door te werken aan
professionalisering van het personeel, aan voortdurende ontwikkeling en bijstelling van het
onderwijsaanbod en door het nauwgezet volgen van de resultaten van de leerlingen.
Om zicht te krijgen, te geven en te houden op de kwaliteit maken we gebruik van het
instrument WMK. Dit kwaliteitszorgsysteem sluit naadloos aan bij de eisen die de
onderwijsinspectie stelt. Hiermee brengen we per domein in beeld wat we op de Tempel
doen, hoe we dat doen en wat we verder willen ontwikkelen.

Ontwikkeling van het onderwijs
Werken in het onderwijs is werken aan ontwikkeling in een samenleving die voortdurend in
beweging is. Dat vraagt van ons dat wij constant bezig zijn met het verder ontwikkelen en
optimaliseren van ons onderwijsaanbod en methodieken, om goed aan te blijven sluiten op
de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.
Halverwege schooljaar 2021-2022 is een nieuwe methode voor technisch en begrijpend lezen
voor de groepen 4 t/m 8 ingevoerd, Estafette.
Tevens is de rekenmethode ‘De Wereld in Getallen 5’ geïmplementeerd. Om de kwaliteit
hiervan te borgen, heeft één van teamleden de opleiding tot Rekenspecialist gevolgd en met
goed gevolg afgerond. Een belangrijk onderdeel is het observeren in de lessen, zodat er goed
zicht gehouden wordt op een doorgaande lijn.

Daarnaast is er ook ontwikkeling geweest op het gebied van ‘professionele samenwerking’ en
‘zicht op ontwikkeling.’
Voor schooljaar 2022-2023 zijn de volgende doelen gesteld:
– Implementeren en borgen geïntegreerde taal- en spellingmethode
– Opleiden van teamleden tot NT-2 specialist en Taalspecialist
– Opleiden medewerker tot schoolleider basisbekwaam
– Implementeren programma sociale veiligheid en kennismaking met PBS (Positive
Behaviour Support) in samenwerking met gedragsspecialist