MR / GMR

De Medezeggenschapsraad
In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS, 2006) ligt het recht en de verplichting vast om op elke school een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. De MR behartigt de belangen van ouders (vertegenwoordigd in de oudergeleding) en teamleden (vertegenwoordigd in de teamgeleding) en heeft invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs door haar instemmingsrecht of adviesrecht. Besluiten van de directie en/of het schoolbestuur, worden daarom voorgelegd aan de MR. De MR heeft algemene bevoegdheden, bijzondere bevoegdheden en enkele taken.

Algemene bevoegdheden van de MR
De onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR: informatierecht, recht op overleg en initiatiefrecht.
Informatierecht:
Het recht op informatie houdt in dat het bevoegd gezag (het bestuur, bovenschools management en directie) de MR alle inlichtingen verstrekt die redelijkerwijs nodig zijn voor de uitoefening van zijn taak. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op een verzoek om informatie van de MR ingaan.
Recht op overleg:
Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken op school met hem te bespreken. Het bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien daarom, onder opgave van redenen, door een van de partijen wordt verzocht.
Initiatiefrecht:
Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Bijzondere bevoegdheden van de MR
De WMS onderscheidt twee bijzondere rechten voor de MR: adviesrecht en instemmingsrecht.
Adviesrecht:
Het bevoegd gezag moet in een aantal gevallen vooraf advies vragen aan de MR over de plannen met de school. Te denken valt aan bijvoorbeeld beleid met betrekking tot de organisatie van de school, regeling van de vakantie en het aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel.
Instemmingsrecht:
Elke geleding heeft instemmingsrecht met betrekking tot besluiten over zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Dit betekent dat het bevoegd gezag een dergelijk besluit niet kan nemen zonder instemming van (een deel van) de MR. Hierbij valt onder anderen te denken aan het schoolplan, de schoolgids, de hoogte en besteding van een door het bevoegd gezag gevraagde vrijwillige ouderbijdrage, schooltijden, formatie en welzijn en gezondheid van de kinderen.

Taken
Naast deze algemene en bijzondere bevoegdheden heeft de MR de taak openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school te bevorderen en discriminatie tegen te gaan.

De Gemeenschappelijke MR (GMR)
De GMR is betrokken bij zaken betreffende het algemeen belang van alle bij SALTO aangesloten scholen. De GMR functioneert op bestuursniveau en als er beslist moet worden over bovenschools beleid, is de GMR het aangewezen orgaan.
De MR-en van alle bij SALTO aangesloten scholen zijn, al dan niet direct, betrokken bij de GMR. Zij ontvangen de notulen van de GMR, en de onderwerpen die in de GMR-vergaderingen zijn behandeld, worden binnen de MR besproken.

Onze MR

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. De maandelijkse vergaderingen van de MR zijn toegankelijk voor alle ouders en teamleden. De data van de vergaderingen staan vermeld op de jaarkalender. De agenda en de beknopte notulen worden bekend gemaakt via het infobord van de MR, naast het vergaderlokaal op school. De MR doet verslag van haar activiteiten in het jaarverslag, dat wordt gepresenteerd tijdens de algemene ouderavond die in het begin van het schooljaar plaats vindt. Tijdens deze vergadering worden ook nieuwe leden gekozen als dat aan de orde is.

Onze MR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding:

Melanie Hardjo-Hoenggloeg (voorzitter)

 

Teamgeleding:

Anja Hobbelen (secretaris)

 

MR reglement

Jaarverslag 2022